FAQ

Vragen en antwoorden over

Inclusie Invest

De vennootschap met een sociaal oogmerk is wettelijk verplicht een aantal sociale regels op te nemen in haar statuten. Men moet onder andere bepalen dat de vennootschap niet kan afwijken van haar sociaal doel, slechts beperkt winst mag nastreven en geen enkele grootaandeelhouder meer dan tien procent van de stemmen mag bezitten. De coöperatieve vennootschapsvorm met beperkte aansprakelijkheid in combinatie met het statuut van de vennootschap met een sociaal oogmerk zorgt voor een optimaal kader voor sociaal ondernemerschap.

We moeten opletten dat inclusief wonen niet neerkomt op vereenzaming. We werken daarom met veel partners samen aan een inclusieve invulling van werk, dagbesteding en vrije tijd. We doen dit vanuit de overtuiging dat iedereen zo zelfstandig mogelijk deel uit moet kunnen maken van de samenleving. Daarom willen we heel graag werken aan projecten die centraal gelegen zijn, dichtbij alle nodige voorzieningen en in de nabijheid van familie, vrienden, en het (zorg)netwerk. We merken ook dat het heel interessant kan zijn om te werken aan projecten waaronder meerdere functies vallen. Zowel uit onderzoek als uit de praktijk zien we dat multifunctionaliteit echt wel zorgt voor meer inclusie en aansluiting met de buurt.

in de prospectus of informatienota van de cv, die u hier kan raadplegen

  • in de statuten van de cv, die u hier kan raadplegen
  • via het e-mailadres info@inclusieinvest.be
  • op het telefoonnummer +32 491 63 64 44

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een onafhankelijke externe bedrijfsrevisor. De uiteindelijke goedkeuring van de jaarrekening ligt in handen van alle coöperanten van Inclusie Invest. Zij worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering.

Hier kunt u de statuten rechtstreeks downloaden.

Vragen en antwoorden over

Aandeelhouderschap

Dit kan via het inschrijvingsformulier dat u op deze website vindt.

Eén persoon kan aandelen kopen voor een maximumbedrag van € 20.000 of voor meer dan €100.000. Dat komt neer op maximaal 10 aandelen of meer dan 50 aandelen. Bijvoorbeeld een gezin met 2 ouders en 2 kinderen: zij kunnen tot 4 keer 10 aandelen van €2.000 kopen of voor meer dan 50 aandelen per persoon voor €100.000 of meer per persoon.

Bij aankoop en verkoop van aandelen zijn naast de inkoopprijs geen instap- of uitstapkosten verbonden, enkel de nominatieve waarde van de aandelen (€2.000 per aandeel) moet worden betaald.

Ja, er zijn altijd aandelen van Inclusie Invest beschikbaar.

Ja, men kan een projectvoorkeur toewijzen aan de aandelen die men zelf koopt. Wanneer een project echter onvoldoende middelen verzamelt om de bouw te kunnen realiseren, kunnen deze middelen tijdelijk aan een ander project toegewezen worden. Het project dat uw voorkeur draagt, zal dan alsnog op een later tijdstip gebouwd worden.

Nee, men zal nooit eigenaar worden van een gebouw door aandeelhouderschap. Door het kopen van een aandeel wordt men mede-eigenaar van de coöperatie Inclusie Invest. De gebouwen zelf blijven eigendom van Inclusie Invest.

Er zijn geen leeftijdsbeperkingen om aandelen te kopen. Ook kinderen kunnen dus aandeelhouder worden. Het toetredingsdocument wordt in dat geval ondertekend door de ouder of de wettelijke voogd. Uiteraard geldt ook voor deze aandelen de wettelijke bescherming van de minderjarigen die beperkingen oplegt voor de beschikking over tegoeden op naam van minderjarigen.

Ook als niet-Belg kunt u coöperant worden. Inclusie Invest kan u evenwel niet ondersteunen bij vragen van fiscale aard. Als u in het buitenland gedomicilieerd bent dient u uw verzoek tot inschrijving schriftelijk te versturen naar Inclusie Invest:

Breugelweg 200 bus 21, 3900 Pelt of info@inclusieinvest.be

Wij streven naar een dividend rendement van 1%. Er kan geen minimumdividend worden gegarandeerd. U vindt wel de dividenden uit de vorige jaren terug op onze website. Het exacte dividend wordt vastgelegd in de algemene vergadering van alle coöperanten. Uw aandelen geven geen recht op eventuele reserves of meerwaarden. Er is ook geen kapitaalsgarantie.

De voornaamste risicofactoren eigen aan de uitgeven instelling, namelijk Inclusie Invest, aan de sector, als aan de aandelen vindt u beschreven in de prospectus.

Wij streven naar een dividend rendement van 1%. De aandeelhouders beslissen zelf tijdens de jaarlijkse algemene vergadering hoeveel het dividend bedraagt. Daarbij wordt rekening gehouden met het wettelijk vastgestelde maximum van 6%, en met de financiële resultaten van het afgelopen jaar. Er kan geen minimumdividend worden gegarandeerd. Als u het aandeel niet het volledige jaar in uw bezit hebt, wordt het dividend pro rata temporis berekend. Het dividend wordt uitgekeerd de maand die volgt op de algemene vergadering (in juni).

Wij streven naar een dividend rendement van 1%. De aandeelhouders beslissen zelf tijdens de jaarlijkse algemene vergadering hoeveel het dividend bedraagt. Daarbij wordt rekening gehouden met het wettelijk vastgestelde maximum van 6%, en met de financiële resultaten van het afgelopen jaar. Er kan geen minimumdividend worden gegarandeerd. Als u het aandeel niet het volledige jaar in uw bezit hebt, wordt het dividend pro rata temporis berekend. Het dividend wordt uitgekeerd de maand die volgt op de algemene vergadering (in juni).

Indien de algemene vergadering besluit tot dividenduitkering wordt het dividend uitbetaald op het rekeningnummer dat u opgeeft. De uitbetaling gebeurt in de loop van de maand juli – dat is de maand nadat de algemene vergadering heeft plaatsgevonden. Het is niet mogelijk om het dividend automatisch te herinvesteren in nieuwe aandelen.

Na 5 jaar kunt u uittreden en een verzoek tot terugbetaling richten aan Inclusie Invest. Dit verzoek moet ons bereiken uiterlijk op 30 mei van het lopende jaar. Voor aandelen die u in 2022 koopt, kunt u de terugbetaling ten vroegste aanvragen tussen 1 januari 2028 en 30 mei 2028.

Verzoeken tot uittreding moeten verstuurd worden per e-mail naar inclusieinvest@hefboom.be. In bijlage aan de e-mail een ondertekend verzoek en een foto of een scan van de voor-en achterkant van de identiteitskaart toevoegen.

Verzoeken tot uittreding worden 1 maal per jaar voorgelegd aan de coöperanten tijdens de algemene vergadering. Het zijn hoe dan ook altijd de coöperanten zelf die tijdens de jaarlijkse algemene vergadering deuittredingen goedkeuren of niet goedkeuren als er niet voldoende liquide middelen beschikbaar zijn voor de uittredingen.

Bij overlijden worden de aandelen vervroegd terugbetaald. Het uitgekeerde bedrag gaat naar de erfgenamen. Er is nog een tweede optie: als de erfgenamen daarom verzoeken, kunnen de aandelen worden overgeschreven naar een aangeduide erfgenaam.

Ja dat kan. Op het online inschrijvingsformulier vul je als contactpersoon van de onderneming of organisatie uw persoonlijke gegevens in, inbegrepen het verplichte rijksregisternummer. Vul ook de velden in onder de titel “In te vullen door bedrijven / organisatie”. Als deze velden ingevuld zijn komen de aandelen op naam van het bedrijf / de organisatie.

Ja, men kan bijvoorbeeld gebouwen of gronden inbrengen als schenking of in ruil voor aandelen. Opstalrecht en erfpachtcontracten zijn een mogelijkheid om tijdelijk (30 a 50 jaar) over inplantingsgronden te beschikken.

Vragen en antwoorden over

Verhuring

De verhuring kan aan een rechtspersoon (organisatie die ondersteuning of assistentie verleent, vzw van ouders of openbaar bestuur) die vennoot is of rechtstreeks aan personen met een beperking, al dan niet aandeelhouder.

De rechtspersonen dienen vennoot te zijn omdat ze als projectdrager dienen in te staan voor de gemeenschappelijke ruimten, de dagdagelijkse ondersteuning en de controle over het onderhoud van het gebouw.

Nee, omwille van het solidariteitsprincipe en het maatschappelijk doel dient de persoon met een handicap die de woning huurt geen aandeelhouder te zijn. Er is dus een duidelijke scheiding tussen aandeelhouder zijn en huurder zijn.

Nee, dit zou het solidariteitsprincipe doorbreken.

Inclusie Invest streeft ernaar dat maximaal 1/3 van de inkomsten naar het huren mag gaan. Dit is een vuistregel die wordt gebruikt voor alle mensen en gezinnen die een woning of appartement willen bouwen, verbouwen of huren.

Inclusie Invest streeft ernaar dat maximaal 1/3 van de inkomsten naar het huren mag gaan. Dit is een vuistregel die wordt gebruikt voor alle mensen en gezinnen die een woning of appartement willen bouwen, verbouwen of huren.

Inclusie Invest houdt rekening met de soms beperkte inkomsten van personen met een handicap. De huurprijs wordt bepaald op basis van 1/3 van alle inkomsten. Met alle inkomsten bedoelen we eventuele lonen, vervangingsuitkeringen, integratietegemoetkomingen, huur van onroerende goederen of vergoedingen van roerende goederen (kapitaal) als intresten of dividenden.

Het concept en de kostprijs van ieder bouwproject zal steeds moeten uitgewerkt worden in functie van de inkomsten (maximum 1/3 van het inkomen) van de personen die er vermoedelijk gaan wonen en dit aan een betaalbare huurprijs zonder dat er ingeboet wordt op de elementaire basisvoorwaarden ivm kwaliteit van wonen.

In de huur zijn geen verblijf- of leefkosten vervat zoals water, elektriciteit, verwarming enz . Ook de ondersteuning dient apart aangekocht te worden. Ondersteuning is assistentie en zorg, zowel verpleegkundige als medische zorg.